Insert Image

Visie

Onze pedagogische visie is geënt op deze van Célestin Freinet. Hierbij kozen we 5 pijlers.
Samen school maken |
Totale ontwikkeling | Wereldburgerschap | Onderzoekend en vernieuwend | Freinet
Klik op een pijler om naar dit punt te springen.

Samen school maken

“Samen geven we vorm aan de school. Beslissingen worden gevormd en genomen in overleg met alle mensen die verbonden zijn aan de school.”

Coöperatief 
Ouderparticipatie onder de vorm van praktische hulp (poetsouders, vervoer en hulp bij allerlei activiteiten) zijn de zichtbare acties rond samen school maken. Maar ouders zijn ook dragers van de school en volwaardige denkpartners naar het schoolleven toe. Ze zijn welkom op de school, de school staat open. Natuurlijk komen we met duidelijke afspraken hierover een stap verder. Op school gaan we ook uit van een groepsgevoel, dat dient als basis voor een gezellige schoolcultuur waar we samen sterk zijn en elkaar een niveau hoger kunnen tillen. Op fora, werkwinkels, schoolraad verwelkomen we graag ouders. We willen een goeie samenwerking met alle actoren van de school, samen sterk! 

Democratisch
Iedereen op school krijgt inspraak, deze is ook mogelijk. We werken democratisch samen, vanuit een vooropgesteld beslissingskader. Via verschillende werkgroepen, het schoolbestuur en de algemene vergadering kunnen ouders hun mening kwijt. We gaan steeds in overleg, in dialoog. Beslissingen worden samen genomen, met respect voor dat beslissingskader. We vormen steeds samen de basis. Leerlingen kunnen via de ronde, de klasraad en de leerlingenraad inspraak hebben. Er zijn kindcontacten tussen begeleider en leerling, er zijn oudercontacten tussen ouder en begeleider. 

Gelijkwaardigheid
We brengen het belang van anderen en ons persoonlijk belang in evenwicht, zowel in groep als in samenleving!!! Ouders, leerlingen, begeleiders en coördinator staan op een gelijkwaardige hoogte, ze zijn van gelijke waarde. Goeie afspraken en op één lijn staan zorgt voor een respectvolle samenwerking.

Leefbaar 
We willen een gezonde schoolcultuur. Een leefbare school is een school die geschikt is om er in te leven en te werken. We willen met de school een waarde toevoegen aan de omgeving zowel binnen het domein van Groep Gidts als daarbuiten en tegelijkertijd ook onze eigenwaarde bewaren. Een financieel gezonde toestand is een must om te voorzien wat nodig is, voor een leefbare schoolomgeving.

Totale ontwikkeling

“Oog voor het totale plaatje, in vertrouwen en vanuit empathie.”

Hoofd, hart en handen
Niet louter kennisoverdracht en focus op cognitieve vaardigheden. Maar minstens even belangrijk vinden wij de socio-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We willen vertrekken vanuit een sterk welbevinden en een hoge betrokkenheid aanwakkeren. Pas dan kan het kind zich goed voelen in zijn of haar totaliteit. We willen kinderen laten uitblinken in hun talenten, maar ook moeilijkheden ombuigen naar sterkere eigenschappen. Alles zit verweven in de dagdagelijkse klas- en schoolpraktijk. Leren is zinvol en ondervinden we aan de lijve.

Evaluatie
Op vlak van evaluatie zegt ons rapport meer dan een cijfer. Wat is een cijfer? We gaan samen aan de slag, met het kind in dialoog. Een kind leert zichzelf evalueren en inschatten. Het heeft zicht over zijn mogelijkheden en beperkingen. Via zelfevaluatie en de kijk van de begeleider, vormt zich een evaluatie en schat het kind zich in naar waarde, zonder zich te moeten vergelijken met ‘cijfers’ van anderen.

Welzijn
We willen zorg dragen voor het kind en zijn welzijn. Welbevinden is een belangrijk gegeven in de opvoeding van kinderen. Het welbevinden is de motor van de ontwikkeling en daarom willen wij hier sterk op inzetten. Kinderen die moeilijkheden ervaren op onze school, willen wij waar mogelijk ondersteunen. Een degelijke zorgwerking zorgt ervoor dat we dit maximaal nastreven. We willen de kinderen aanspreken naar hun mogelijkheden.

Wereldburgerschap

“In de wereld staan, weten wat leeft rond je, bewust zijn van de Wereldproblematiek. Begrijpen en verdragen in een open denkhouding.”

Cultuurbeschouwing als levensbeschouwing
We staan er om onze kinderen bewust te maken van de veelheid van levensbeschouwingen en culturen in de wereld van vandaag en brengen daarbij een houding van openheid, respect, kritisch denken en dialoog. Cultuurbeschouwing is een logisch gevolg van het mens- en wereldbeeld van de scholen aangesloten bij FOPEM. Het vloeit voort uit het dagelijkse leven. Afgebakende lessen volstaan dan niet. De aanleiding is een vraag , een verwondering, een probleem, een cultuuruiting. Je leert de eigen waarnemingen, gevoelens en ervaringen plaatsen in een groter geheel. Door cultuurbeschouwing leer je de onderliggende lagen in de complexe werkelijkheid ontdekken.

Kritisch denken
Uit de manier waarop we naar de wereld kijken, in een open denkhouding willen we kritische denkers. De wereld in vraag stellen, de omgeving in vraag stellen. We willen niet zomaar iets aannemen omdat we denken dat het juist is. Doorheen de klaspraktijk, wat we opvangen uit de actualiteit, wat in de wereld gebeurt, willen we kritisch denken met een respectvolle houding.

Verbondenheid
Een veilige cocon uitbouwen vanuit een groepsgevoel. De verbonden sfeer moet van nature voelbaar zijn. Deze willen we creëren door de vele groepsmomenten op school: fora, rondes, raden,... deze verbondenheid is de basis van het respect dat we voor elkaar, onze omgeving en de wereld opbrengen. Leefregels kunnen meer gerespecteerd worden als die opgezet worden vanuit een groepsgevoel, verbondenheid. Coöperatief werken & denken heeft deze verbondenheid nodig.

Verwondering
Verwonderd zijn is een drijfveer, een vrijheid. We vinden het belangrijk dat kinderen en volwassenen hun dromen blijven nastreven. Een begeleider moet hiervoor ook alert zijn in alle leergebieden.

onderzoekend en vernieuwend

Ons concept is vernieuwend en uniek, wij werken mee aan het inclusieverhaal van Groep Gidts door onze basisschool te organiseren in het domein waar andersvalide personen wonen, werken, leven leren onze kinderen omgaan met andersvaliden.

Als schoolteam willen we ook zelf op professioneel vlak onderzoeken en gaan we na wat bij ons echt werkt in het onderwijs. Als school volgen we zelf inzichten en onderzoeken over onderwijs. Ons schoolteam wil zich dan ook laten bijscholen over vernieuwing in het onderwijs. We staan open voor begeleiding van buitenaf om vernieuwing binnen onze school te brengen. Ook op vlak wat leerlingen op onze school doen, willen we een onderzoekende houding aanbrengen bij hen. Out of the box denken wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Vanuit projectwerk, thema’s en onderzoeken willen we de motivatie van de leerlingen en ons onderwijs versterken. Dit uit zich in zelfsturend onderwijs. We gaan er van uit dat kinderen vooral leren door zelf onderzoek te doen, vanuit hun zelfmotivatie. We willen minder gecontroleerd leren, meer zelfsturend leren. Toch blijft elke begeleider verbonden met de leerdoelen en eindtermen. Elk individu heeft nood aan autonomie, betrokkenheid en competentie.

Zelfsturende vaardigheden omvatten een gamma aan strategieën die leerlingen helpen om hun motivatie en positieve emoties te houden of te verbeteren. Alsook strategieën die hen in staat stellen om doeltreffend hun werk te plannen en te evalueren.

Freinet

“A child and an adult has the same nature.”

Onze vijfde pijler is Freinet. 
Voor meer info over Célestin Freinet, zijn visie en technieken verwijzen we naar de pagina "Célestin Freinet".

>